Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Verplichtingen HVO Drive

HVO Drive is verplicht er zorg voor te dragen:

 1. dat er les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM);
 2. dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het praktijkonderzoek) door HVO Drive – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (verder: het CBR) uiterlijk twee weken na datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het praktijkonderzoek kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het praktijkonderzoek aan HVO Drive heeft voldaan;
 3. dat de leerling, die via HVO Drive het praktijkonderzoek heeft aangevraagd, op de datum en de tijd waarop hij/zij door het CBR is opgeroepen tot het afleggen van het praktijkonderzoek de beschikking heeft over hetzelfde dan wel een gelijkwaardig type voertuig als waarmee de lessen hebben plaatsgevonden;
 4. dat de tijdsduur van de te geven rijles, te weten 50 minuten, volledig wordt benut voor het geven van rijles;
 5. dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van €10.000,- tegen aansprakelijkheid van HVO Drive jegens de leerling.

Artikel 2 – Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

 1. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door HVO Drive wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging de volledige lesprijs te voldoen;
 2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van HVO Drive (d.w.z. 9.00 – 18.00) en dient persoonlijk of telefonisch te worden gedaan. Afzeggingen per e-mail worden niet geaccepteerd. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden, zoals de begrafenis van een overledene in de naaste familie (1e t/m de 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis;
 3. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de lessen op te volgen;
 4. het met HVO Drive overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week tot aan de datum van het praktijkonderzoek, na te komen;
 5. bij het praktijkonderzoek een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat te overleggen. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het op tijd behalen van zijn/haar theoriecertificaat;
 6. eventuele medische klachten en/of feiten waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau en HVO Drive voordat de rijopleiding wordt aangevangen;
 7. zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkonderzoek met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. HVO Drive kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld, indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd;

Artikel 3 – Betaling

 1. Het volledige bedrag van het lespakket (bij betaling van een lespakket in één keer), dan wel de eerste termijn van het lespakket (bij betaling van een lespakket in vooraf overeengekomen termijnen) dient binnen zeven dagen na aanvang van de eerste les aan HVO Drive betaald te zijn. De eventueel daaropvolgende termijnen dienen vóór aanvang van het praktijkexamen volledig aan HVO Drive betaald te zijn.
 2. Indien de leerling kiest voor losse lessen worden deze per les gefactureerd. De factuur dient binnen zeven dagen na de gereden les aan HVO Drive betaald te zijn.
 3. Indien de leerling kiest voor een spoedopleiding dient de volledige betaling daarvan binnen zeven dagen na de intakeles aan HVO Drive betaald te zijn. Pas na volledige betaling wordt het praktijkexamen aangevraagd.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen accepteert HVO Drive géén contante betalingen.
 5. HVO Drive is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst (deze is geldig na ondertekening van de leerling tot aan schriftelijke opzegging van de leerling of HVO Drive, dan wel na het met goed gevolg afleggen van het praktijkonderzoek van de leerling) de lesprijs te verhogen. Vooruitbetaalde lessen worden dan nog tegen de lesprijs van vóór de verhoging gereden. De leerling heeft in het geval van een verhoging van de lesprijs het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid de leerling gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
 6. Indien betaling van lesgeld binnen de gestelde termijn uitblijft, dan ontvangt de leerling zeven dagen na de achterstand een herinneringsfactuur.
 7. Indien zeven dagen na de herinneringsfactuur het factuurbedrag niet volledig is voldaan, wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis. Het resterende gedeelte van de maand waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.
 8. HVO Drive is, in geval van niet-tijdige betaling, steeds gerechtigd de lessen op te schorten tot aan betaling van het nog openstaande bedrag. Een dergelijke opschorting laat de betalingsverplichting van de leerling onverlet.
 9. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan HVO Drive de vordering ter incasso uit handen geven aan derden. Alsdan is HVO Drive gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan HVO Drive in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en een ieder ander van wie HVO Drive zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigd bedrag met een minimum van € 68,-.
 10. In geval van verzuim is HVO Drive gerechtigd tot schriftelijke opzegging van de lesovereenkomst over te gaan met in achtneming van een termijn van 14 dagen, voor de periode daarna. Een dergelijke opzegging laat de alsdan reeds ontstane betalingsverplichting van de leerling onverlet.

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (proefexamen, tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek; verder te noemen het onderzoek)

 1. Pas wanneer de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek zijn voldaan, kan de aanvraag van het examen worden gedaan.
 2. Veertien dagen na betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in de administratie waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag is ingediend dan wel is gereserveerd op een bepaalde datum.
 3. Indien het onderzoek niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat bij de examenplaats verschijnt, of omdat de leerling niet de vereiste documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor de rekening van de leerling.
 4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het onderzoek aan HVO Drive is opgegeven, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van HVO Drive.
 5. HVO Drive is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd om tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en of praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

 1. Indien het CBR, CCV of BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden dan kan HVO Drive de leerling in overleg een nieuwe examendatum aanbieden. Hiervoor berekent HVO Drive geen extra kosten. Het lesgeld van de les die voor het onderzoek plaatsvindt dient ondanks de slechte weersomstandigheden wel door de leerling aan HVO Drive betaald te worden.
 2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien vanwege het feit dat:
 3. een familielid tot en met de 2e graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaats gevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;
 4. het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type beschikbaar is;
 5. het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd door de examinator wordt afgekeurd en geen zelfde of gelijkwaardig vervangend voertuig beschikbaar is; zal HVO Drive ervoor zorgen, indien de leerling dit wenst, dat er een nieuwe examendatum beschikbaar wordt gesteld. Dit zal gebeuren zonder extra kosten voor de leerling.
 6. In de in het tweede lid b en c genoemde gevallen garandeert HVO Drive bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.

Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

 1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst zowel door de leerling als door HVO Drive worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. De leerling is niet verplicht gedurende deze maand lessen te volgen bij HVO Drive mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.
 2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur alsmede de administratiekosten, alsmede het door HVO Drive betaalde examengeld te vergoeden. Indien het bedrag bij vooruitbetaling is voldaan dan zal HVO Drive het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het door HVO Drive betaalde examengeld en een bedrag naar rato van het aantal reeds genoten lessen vermeerderd met een vergoeding gelijk aan de prijs van één lesuur alsmede de administratiekosten.
 3. HVO Drive kan de lesovereenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen, dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen dat van HVO Drive redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden waarvoor HVO Drive nog niet heeft gepresteerd.

Artikel 7 – Vrijwaring

 1. HVO Drive vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het praktijkonderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid ontzegd is motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling HVO Drive volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.